วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557

นำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ภายในห้องเรียน

สมาชิกในกลุ่มมีดังนี้
 นายจุมพล  อ่อนสมัคร ม.5/5 เลขที่3
นางสาวนารีรัตน์  ทองสุวรรณ ม.5/5 เลขที่ 12
นางสาววรรณภา สงคราม ม.5/5
 ได้อธิบายข้อเสนอโครงงาน
 ชื่อโครงงานคือ    "โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาวิชาชีววิทยา เรื่องระบบขับถ่าย "
เนื่องจากวิชาชีววิทยาเป็นวิชาที่สำคัญสำหรับนักเรียน ผู้จัดทำจึงได้เลือกหัวข้อที่สนใจมา เพื่อจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ขึ้นเพื่อช่วยสร้างสื่อเพื่อเสริมการเรียนให้ได้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและใช้ประกอบการสอนในวิชาชีววิทยา
วัตถุประสงค์ของโครงงาน
ช่วยสร้างสื่อบทเรียนชีววิทยา เรื่อง การขับถ่าย เพื่อเสริมการเรียนให้ได้มีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการดำเนินโครงงาน
1.วิเคราะห์ระบบการทำงานของโปรแกรม
2.ออกแบบและเขียนโครงสร้างโปรแกรม
3.ตรวจสอบและพัฒนาระบบการทำงานของโปรแกรม
4.นำโปรแกรมไปติดตั้งเพื่อใช้ในการเรียนการสอน
5.ตรวจสอบและพัฒนาโปรแกรม

และได้อธิบายการทำงานของโปรแกรมอย่างคร่าวๆวันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

คำถามประจำหน่วยการเรียนรู้
คำถาม:นักเรียนมีหลักปฏิบัติในการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเอง และไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้อื่นและสังคม


ตอบ: 
ปฏิบัติตนให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้งานอินเตอร์เน็ต จะต้องเข้าใจกฎเกณฑ์ข้อบังคับเครือข่ายต่างๆ มีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองที่ไปข้อใช้บริการต่างๆบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อให้เกิดการใช้งานที่ถูกต้องและเหมาะสมไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นและสังคม โดยต้องมี
1).จรรยาบรรณในการใช้อินเตอร์เน็ต(netiquette)
เพื่อให้การอยู่ร่วมกันในสังคมอินเตอร์เน็ตอย่างสงบสุข Arlene H.Rinaldi แห่งมหาวิทยาลัยฟลอริดาแอตแลนติก จึงรวบรวมกฎกติกามารยาท และวางเป็นจรรยาบรรณในการใช้อินเตอร์เน็ต ไว้ดังนี้ 

1.1 จรรยาบรรณสำหรับผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
มีข้อควรประพฤติ ดังนี้
            -ตรวจสอบกล่องไปรษณีย์ทุกครั้ง
            -ลบข้อความหรือจดหมายที่ไม่ต้องการทิ้ง
            -การโอนย้ายจดหมาย
            -พึ่งระลึกไว้เสมอว่าไม่ควรเก็บข้อมูลไว้ในตู้จดหมาย
            -ไม่ควรส่งจดหมายกระจายไปยังผู้รับจำนวนมาก
        1.2 จรรยาบรรณสำหรับผู้สนทนาผ่านเครือข่าย

 มีข้อควรประพฤติ ดังนี้
            1.ควรสนทนากับผู้ที่รู้จักและต้องการสนทนาด้วยเท่านั้น
            2.ควรตรวจสอบสถานะของคู่สนทนาก่อน
            3.หากผู้ที่สนทนาไม่ตอบกลับแสดงว่าติดธุระอยู่ ควรปิดการสนทนา
            4.ควรใช้วาจาที่สุภาพ
        1.3 จรรยาบรรณสำหรับผู้ใช้กระดานข่าวหรือกระดานสนทนา

 มีข้อควรประพฤติ ดังนี้
            1.เขียนเรื่องให้กระชับ
            2.ไม่ควรเขียนข้อความพาดพิงถึงสถาบันของชาติ
            3.ให้ความสำคัญในเรื่องลิขสิทธิ์
            4.ไม่ควรสร้างข้อความเท็จ
            5.ไม่ควรใช้เครือข่ายส่วนรวมเพื่อประโยชน์ส่วนตน
  2). บัญญัติ 10 ประการในการใช้งานคอมพิวเตอร์  มีดังนี้
           1.ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้ายหรือละเมิดผู้อื่น
           2.ไม่ใช้คอมพิวเตอร์รบกวนการทำงานของผู้อื่น
           3.ไม่เปิดดูข้อมูลในแฟ้มของผู้อื่น
           4.ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำการโจรกรรม
           5.ไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ
           6.ไม่คัดลอกโปรแกรมของผู้อื่น
           7.ไม่ละเมิดการใช้ทรัพยากรของคอมพิวเตอร์
           8.ไม่นำเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
           9.คำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคม
           10.ต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎ ระเบียบ กติกา และมารยาทของสังคม


วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

      เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

1.เครือข่ายคอมพิวเตอร์

  การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ในอดีตจะใช้วิธีบันทึกข้อมูลลงในแผ่นดิสก์ และส่งไปยังปลายทางโดยอาศัยผู้ส่งดิสก์ เรียกการติดต่อสื่อสารแบบนี้ว่าเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีคนเป็นสื่อรับส่งข้อมูล (Sneaker)

1.1   
       ความหมายและองค์ประกอบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (computer network) หมายถึงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วงเข้าด้วยกันโดยใช้สื่อกลางต่างๆ เช่นสายสัญญาณ คลื่นวิทยุ เป็นต้น เพื่อทำให้สามารถสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล และใช้ทรัพยากรร่มกันได้ เช่น ฮาร์ดดิสก์ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ที่มีราคาแพง เป็นต้น ซึ่งเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายขององค์กร

1.2     การเลือกใช้ฮาร์ดแวร์ของระบบเครือข่ายขนาดเล็ก

1)อุปกรณ์ในระบบเครือข่ายขนาดเล็ก

1.1)การ์ดแลน (LAN card) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปสู่คอมพิวเตอร์อีกเครื่องนึงโดยผ่านสายแลน

1.2)ฮับ (Hub) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เหมือนชุมทางข้อมูล มีหน้าที่เป็นตัวกลางคอยส่งข้อมูลให้คอมพิวเตอร์ในเครือข่าย ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งที่ส่งผ่านฮับจะกระจายข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่ต่ออยู่กับฮับ

1.3)สวิตช์(switch) เป็นอุปกรณ์รวมสัญญาณเช่นเดียวกับฮับ แต่แตกต่างจากฮับคือ การรับส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งนั้นจะไม่กระจายไปยังทุกเครื่อง เนื่องจากสวิตช์จะรับข้อมูลมาครวจสอบก่อนว่าเป็นข้อมูลของเครื่องใดแล้วจึงนำข้อมูลนั้นๆส่งไปยังเครื่องปลายทางได้อย่างอัตโนมัติ

1.4)โมเด็ม(modem) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงสัญญาณเพื่อให้สามารถส่งผ่านสายโทรศัพท์(telephone line) หรือสายใยแก้วนำแสง(Fiber optic cable) ได้ สามารถทำให้ส่งสัญญาณได้ไกล 

1.5)อุปกรณ์จัดเส้นทางหรือเราเตอร์(Router) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมโยงเครือข่ายหลายเครือข่ายเข้าด้วยกัน การส่งข้อมูลถึงกันจึงมีเส้นทางหลายเส้นทาง เราเตอร์ทำหน้าที่เลือกเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดในการส่งผ่านข้อมูล

1.6)สายสัญญาณ (cable) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการรับส่งข้อมูลมีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นสายโคแอกซ์  สายตีเกลียวคู่แบบไม่ป้องกันสัญญาณรบกวน ตายตีเกลียวคู่แบบป้องกันสัญญาณรบกวน และ สายใยแก้วนำแสง


2.) การเชื่อมต่อแบบเครือข่ายขนาดเล็ก

2.1) การเชื่อมต่อเครือข่ายระยะใกล้ หากมีคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายไม่เกินสองเครื่อง อุปกรณ์ในระบบเครือข่ายนอกจากคอมพิวเตอร์แล้ว ยังต้องมีการ์ดแลนและสายสัญญาณโดยไม่ต้องใช้ฮับและสวิตช์ เพราะมีคอมพิวเตอร์แค่สองเครื่องก็สามารถเชื่อมต่อให้เป็นวงแลนได้โดยใช้สายไขว้(cross line)

2.2การเชื่อมต่อเครือข่ายระยะไกล

แบบที่ 1 ต้องติดตั้งเครื่องทวนสัญญาณ(repeater) ไว้ทุกระยะ 100 เมตร

แบบที่ 2 คือ ใช้โมเด็มหมุนโทรศัพท์เข้าหากันเมื่อต้องการเชื่อมต่อและเมื่อเสร็จสิ้นธุรกิจแล้วก็ยกเลิกการเชื่อมต่อ แต่ความเร็วที่ได้จะได้แค่เพียงความสามารถของสายโทรศัพท์

แบบที่ 3 ถือว่าเป็นเทคโนโลยีระบบเครือข่ายที่มีประสิธิภาพที่ดีที่สุดในปัจจุบันสายสัญญาณที่เลือกใช้คือ สายใยแก้วนำแสง ซึ่งสามารถส่งข้อมูลได้ระยะทางไกลและมีความเร็วสูง รวมไปถึงความปลอดภัยของข้อมูลด้วย

แบบที่ 4 คือใช้จุดเชื่อมต่อแบบไร้สาย(Wireless lan) เป็นการเชื่อมต่อโดยใช้สัญญาณวิทยุทางกาศแทนการใช้สายโทรศพท์เพื่อลดปัญหาจากการใช้สายสัญญาณ เหมาะสำรับติดตั้งในพื้นที่ที่มีขนาดจำกัด

แบบที่ 5คือเทคโนโลยี G.SHDSL ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีตะกูล DSL (Digital subscriber line) เป็นเทคโนโลยีโมเด็มที่ทำให้คู่สายทองแดงธรรมดากลายเป็นสื่อสัญญาณดิจิทัลความเร็วสูง โดยใช้เทคนิคการเข้ารหัสสัญญาณข้อมูล

แบบที่ 6  คือ เทคโนโลยีแบบ Ethernet over VDSL เป็นเทคโนโลยีระบบเครือข่ายแบบล่าสุดที่สามารถตะติดตั้งใช้งานได้เอง จึงทำให้มีต้นทุนต่ำ

1.3     
         การเลือกใช้ซอฟแวร์ของระบบเครือข่ายขนาดเล็ก

1)ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ เซ็นต์โอเอส (linux community enterprise operating system)  นิยมเรียกย่อว่า centOS ซึ่งช่วยประหยัดงบประมาณขององค์กร เนื่องจาก CentOS เป็นซอฟแวร์เปิดเผยโค้ด (open source software) ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดโค้ดไปใช้งาน หรือแก้ไขได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ เพียงแต่ผู้ดูแลระบบต้องเรียนรู้ระบบก่อนการใช้งานซึ่งในปัจจุบันสามารถเรียนรู้ผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ

2)ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ เซิร์ฟเวอร์ (windows server)

ปัจจุบันถูกพัฒนามาเป็น Windows server 2008 ซึ่งออกแบบมาเพื่อสนับสนุนระบบเครือข่าย แอพพลิเคชั่น และบริการอื่นๆที่มีความทันสมัยบนเว็บไซต์ สามารถพัฒนาให้บริการและจัดการกับแอพพลิเคชั่นต่างๆที่เสริมสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ (User interface : UI) เพื่อเพิ่มสมรรถภาพการใช้งานสูงสุดนอกจากนั้นยังมีระบบโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายที่มีความปลอดภัยสูงและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าด้านเทคโนโลยีให้กับองค์กร 


2.อินเทอร์เน็ต

 2.1 ความหมายและพัฒนาการของอินเทอร์เน็ต    
       อินเทอร์เน็ต (internet) หมายถึง การใช้ประโยชน์ของระบบเครือข่ายที่นำเครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องมาเชื่อมต่อกันโดยผ่านสื่อกลางชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยมีมาตรฐานการรับส่งข้อมูลระหว่างกันแบบเดียวกัน
 2.2 บริการบนอินเทอร์เน็ต
       กล่าวคือ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างไม่จำกัดสถานที่และเวลา ดังนั้นจึงมีการนำอินเทอร์เน็ตไปประยุกต์ใช้วานหลากหลายประเภท เช่นล
     1). ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมล
       เป็นบริการที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ผู้ใช้สามารถส่งข้อความเพื่อติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับบุคคลอื่นๆที่ใช้บริการนี้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
     2). เมลลิงลิสต์
        การใช้งานจะเป็นลักษณะของการสมัครเป็นสมาชิกของกลุ่มโดยใช้อีเมลแอดเดรสเป็นสื่อติดต่อและรับข่าวสารต่างๆจากกลุ่ม
     3). การสื่อสารในเวลาจริง 

        เป็นการสื่อสารกันที่สามารถโต้ตอบกลับได้ทันทีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น แชท ห้องคุย
     4). เว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม

        เป็นชุมชนออนไลน์ที่กลุ่มคนรวมกันเป็นสังคม มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน มีกานทำกิจกรรมร่วมกัน
     5). บล็อก

        เป็นเว็บไซต์ที่ใช้เขียนบันทึกเรื่องราว เพื่อสื่อสารความรู้สึก มุมมอง ประสบการณ์ โดยจะแสดงข้อความที่เขียนล่าสุดไว้บนเว็บไซต์
     6). วิกิ

        เป็นรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลที่บุคคลต่างๆ โดยข้อมูลที่เผยแพร่นั้นจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไป
     7). บริการเข้าใช้ระบบคอมพิวเตอร์ระยะไกล 

         ในบริการนี้ผู้ใช้จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการเข้าไปใช้งานก่อน
     8). การโอนย้ายข้อมูล 

          เป็นการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง  มีการทำงาน 2 ลักษณะ คือ get และ put
     9).บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร หรือยูสเน็ต
          มีลักษณะเป็นกลุ่มสนทนา เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารกันบนอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ผู้คนได้แสดงความคิดเห็น
     10). เวิลด์ไวด์เว็บ

         เป็นการทำธุรกรรมซื้อขายสินค้าและบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2.3 คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต
     1). จรรยาบรรณในการใช้อินเทอร์เน็ต
        1.1 จรรยาบรรณสำหรับผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ มีข้อควรประพฤติ ดังนี้
            -ตรวจสอบกล่องไปรษณีย์ทุกครั้ง
            -ลบข้อความหรือจดหมายที่ไม่ต้องการทิ้ง
            -การโอนย้ายจดหมาย
            -พึ่งระลึกไว้เสมอว่าไม่ควรเก็บข้อมูลไว้ในตู้จดหมาย
            -ไม่ควรส่งจดหมายกระจายไปยังผู้รับจำนวนมาก
        1.2 จรรยาบรรณสำหรับผู้สนทนาผ่านเครือข่าย มีข้อควรประพฤติ ดังนี้
            1.ควรสนทนากับผู้ที่รู้จักและต้องการสนทนาด้วยเท่านั้น
            2.ควรตรวจสอบสถานะของคู่สนทนาก่อน
            3.หากผู้ที่สนทนาไม่ตอบกลับแสดงว่าติดธุระอยู่ ควรปิดการสนทนา
            4.ควรใช้วาจาที่สุภาพ
        1.3 จรรยาบรรณสำหรับผู้ใช้กระดานข่าวหรือกระดานสนทนา มีข้อควรประพฤติ ดังนี้
            1.เขียนเรื่องให้กระชับ
            2.ไม่ควรเขียนข้อความพาดพิงถึงสถาบันของชาติ
            3.ให้ความสำคัญในเรื่องลิขสิทธิ์
            4.ไม่ควรสร้างข้อความเท็จ
            5.ไม่ควรใช้เครือข่ายส่วนรวมเพื่อประโยชน์ส่วนตน
     2). บัญญัติ 10 ประการในการใช้งานคอมพิวเตอร์  มีดังนี้
           1.ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้ายหรือละเมิดผู้อื่น
           2.ไม่ใช้คอมพิวเตอร์รบกวนการทำงานของผู้อื่น
           3.ไม่เปิดดูข้อมูลในแฟ้มของผู้อื่น
           4.ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำการโจรกรรม
           5.ไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ
           6.ไม่คัดลอกโปรแกรมของผู้อื่น
           7.ไม่ละเมิดการใช้ทรัพยากรของคอมพิวเตอร์
           8.ไม่นำเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
           9.คำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคม
           10.ต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎ ระเบียบ กติกา และมารยาทของสังคม


  วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ระบบสารสนเทศ (Information System)


ระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศ (Information system) หมายถึง ระบบที่สามารถจัดการข้อมูลตั้งแต่การรวบรวมและการตรวจสอบข้อมูล  การประมวลผลข้อมูล รวมถึงการดูแลรักษาข้อมูล เพื่อให้ได้สารสนเทศที่ถูกต้องและทันต่อความต้องการของผู้ใช้ และผู้ใช้สามารถนำสารสนเทศที่ได้ไปประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบในที่นี้อาจใช้มนุษย์จัดการข้อมูลหรือใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการข้อมูลก็ได้ แต่ปัจจุบันนิยมใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการข้อมูล ซึ่งอาจเรียกระบบสารสนเทศนี้ว่า computer-based information system

1.1) องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

1.)ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 
    หมายถึง ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆเช่นจอภาพ แป้นพิมพ์ เมาส์ ฮาร์ดดิสก์ เครื่องพิมพ์ ลำโพง เป็นต้น รวมถึงอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าเป็นเครือข่ายเช่น สายสัญญาณ โมเด็ม ฮับ เป็นต้น
    

2.)ซอฟต์แวร์(Software) 
     หมายถึง ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้สารสนเทศที่ผู้ใช้ต้องการ แบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้
1.)ซอฟแวร์ระบบ (System Software) ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น รับข้อมูลจากแป้นพิมพ์ ประมวลผลข้อมูล แสดงผลทางจอภาพ

 2.)ซอฟแวร์ประยุกต์(Application Software) เป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานเฉพาะในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น ซอฟแวร์ประมวลผลคำ ซอฟแวร์ตารางทำงาน ซอฟแวร์ทางด้านกราฟฟิกและมัลติมิเดีย เป็นต้น

3.)ข้อมูล(Data) 
    ข้อเท็จจริงซึ่งอาจอยู่ในรูปตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว หรือเสียง โดยจะถูกรวบรวมและป้อนเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทางอุปกรณ์หน่วยรับเข้า ซึ่งข้อมูลที่ดีต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 1.ถูกต้องและสมเหตุสมผล ข้อมูลจะต้องตรงกับความเป็นจริงและเชื่อถือได้
 2.ทันสมัย ข้อมูลที่ป้อนให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์มีความเป็นปัจจุบันทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
 3.สมบูรณ์ การเก็บข้อมูลต้องครบถ้วน 
 4.สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ การเก็บข้อมูลต้องมีการสอบถามการใช้งานของผู้ใช้ว่าต้องการใช้งานในเรื่องใดบ้าง จึงจะสามารถสรุปสารสนเทศได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด
  5.สามารถพิสูจน์ได้ สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้ เพื่อช่วยให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้


4)บุคลากร(People)
   คือผู้เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศตั้งแต่การพัฒนาระบบสารสนเทศจนกระทั่งการใช้งานและการบำรุงรักษา ซึ่งบุคลากรเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในระบบสารสนเทศ บุคลากรแบ่งเป็น 4 กลุ่มดังนี้ 
    1.ผู้ใช้ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้อง
    2.ผู้ดูแลระบบ เป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการจัดการระบบ 
    3.นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ เป็นผู้ที่ทำหน้าที่วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน และออกแบบโปรแกรมประยุกต์ให้เหมาะสมกับการทำงานและความต้องการ
   4.นักเขียนโปรแกรม เป็นผู้เขียนหรือพัฒนาโปรแกรมเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ตามความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งต้องมีความรู้เกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

5)ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) 
   คือวิธีการ ลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน หรือกระบวนการในการจัดการข้อมูลให้เป็นสารสนเทศที่สามรถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 


1.2 ชนิดของระบบสารสนเทศ 
1.ระบบสารสนเทศสำนักงาน (Office in formation System : OIS)
   หรือระบบสำนักงานอัตโนมัติเป็นระบบที่ใช้ในการผลิตสารสนเทศของสำนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีเครื่องใช้ำสำนักงาน

2.ระบบสารสนเทศประมวลผล (Transaction processing System : TPS )
   หรือระบบประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data processing: EDP ) เป็นระบบสารสนเทศที่มีการนำเอาคอมพิวเตอร์มาใช้บันทึกข้อมูลรายการที่เกิดขึ้นประจำวันของส่วนใดส่วนหนึ่งในธุรกิจนั้นๆ 

3.ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management information System : MIS) 
 เป็นระบบสารสนเทศที่นำข้อมูลรายการที่เกิดขึ้นประจำวันจากระบบสารสนเทศประมวลผลรายการจากแผนกต่างๆมาสรุปเป็นรายงานสำคัญสำหรับผู้บริหาร


4.ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision support System : DSS )

  เป็นระบบสารสนเทศที่พัฒนาความสามารถเพิ่มเติมจากระบบสารสนเทสเพื่อการบริหารโดยระบบจะสนับสนุนความต้องการเฉพาะของผู้บริหารแต่ละคน 


5.ระบบสารสนเทศสนับสนุนผู้บริหาร (Executive Information System : EIS ) 
  เป็นระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนสารสนเทศและการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารระดับสูง โดยระบบจะประมวลผลสารสนเทศให้ผู้บริหารมองเห็นภาพรวมของการดำเนินงานของบริษัท

2.เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 
2.1   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของบุคคล
  1.ระบบสารสนเทศสำนักงาน  เป็นการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและเครื่องใช้สำนักงาน 
  2.ระบบสารสนเทศประมวลผลรายการ เพื่อบันทึกข้อมูลประจำวัน เช่น ใช้ซอฟต์แวร์การขายสินค้าในการบันทึก ปรับปรุง ลบ และค้นหารายการสินค้า ซึ่งช่วยให้การทำงานสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นต้น
2.2   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของกลุ่ม
   เป็นการใช้เทคโนโลยีที่ช่วยเสริมการทำงานของกลุ่มบุคคลให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีหลักการคือ การนำเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมาเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายระยะใกล้ หรือระยะไกลทำให้มีการใช้ทรัพยากร ในระบบเครือข่ายร่วมกันได้
2.3 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจขององค์กร 
   เป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาเชื่อมโยงระบบสารสนเทศของแผนกต่างๆในองค์กรเข้าด้วยกันเพื่อส่งผ่านข้อมูลจากแผนกหนึ่งไปยังแผนกหนึ่ง ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูงจำเป็นต้องใช้ข้อมูลร่วมกันจากหลายแผนกเพื่อประกอบการตัดสินใจ หลักการคือ การนำเครื่องคอมพิวเตอร์ชองแผนกต่างๆ มาเชื่อมโยงการเป็นเครือข่ายเพื่อให้เกิดการใช้ข้อมูลร่วมกัน 


**สรุป** ระบบสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของมนุษย์มากขึ้น องค์กรต่างๆใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ประมวลผลข้อมูล รวมถึงการดูแลรักษาข้อมูล เพื่อให้ได้สารสนเทศที่ถูกต้องและทันต่อความต้องการของผู้ใช้ และผู้ใช้สามารถนำสารสนเทศที่ได้ไปประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแต่ละองค์กรจะเลือกใช้ระบบสารสนเทศใดนั้นจะต้องคำนึงถึงความต้องการใช้งาน ความเหมาะสมกับธุรกิจ รวมถึงต้นทุนในการพัฒนาระบบสารสนเทศ                                            ที่มา.หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.5


วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556

รู้จักผู้เขียนHello .
안녕하세요

こんにちは.
ชื่อ: วรรณภา สงคราม
ชื่อเล่น: กีต้าร์/ต้าร์
อายุ: 15
วันเกิด: 12 กันยายน 1997
งานอดิเรก: ฟังเพลง อ่านหนังสือ
นิสัย: ร่าเิริง พูดน้อย เรียบร้อย น่ารัก 
     ไอ้ที่บอกมาไม่จริงสักอย่าง 5555 ^^
สีที่ชอบ: สีเขียว สีม่วง สีฟ้า สีดำ
ชอบ: K-pop
E-mail: Guitarlazy@gmail.com
Nice to meet you .
만나서 반가워요
よろしくね。^^