วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557

นำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ภายในห้องเรียน

สมาชิกในกลุ่มมีดังนี้
 นายจุมพล  อ่อนสมัคร ม.5/5 เลขที่3
นางสาวนารีรัตน์  ทองสุวรรณ ม.5/5 เลขที่ 12
นางสาววรรณภา สงคราม ม.5/5
 ได้อธิบายข้อเสนอโครงงาน
 ชื่อโครงงานคือ    "โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาวิชาชีววิทยา เรื่องระบบขับถ่าย "
เนื่องจากวิชาชีววิทยาเป็นวิชาที่สำคัญสำหรับนักเรียน ผู้จัดทำจึงได้เลือกหัวข้อที่สนใจมา เพื่อจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ขึ้นเพื่อช่วยสร้างสื่อเพื่อเสริมการเรียนให้ได้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและใช้ประกอบการสอนในวิชาชีววิทยา
วัตถุประสงค์ของโครงงาน
ช่วยสร้างสื่อบทเรียนชีววิทยา เรื่อง การขับถ่าย เพื่อเสริมการเรียนให้ได้มีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการดำเนินโครงงาน
1.วิเคราะห์ระบบการทำงานของโปรแกรม
2.ออกแบบและเขียนโครงสร้างโปรแกรม
3.ตรวจสอบและพัฒนาระบบการทำงานของโปรแกรม
4.นำโปรแกรมไปติดตั้งเพื่อใช้ในการเรียนการสอน
5.ตรวจสอบและพัฒนาโปรแกรม

และได้อธิบายการทำงานของโปรแกรมอย่างคร่าวๆไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น